Maturita 2015 – Programové vybavení

 1. C# – Datové typy a řídící struktury – hodnotové a referenční datové typy, příkazy if a if-else, switch, cykly (for, while, do-while), příkazy break a continue
 2. C# – Pole a listy – jejich deklarace, velikost, naplnění, práce s prvky, třídění, porovnání rozdílů mezi listy a poli.
 3. C# – Statické metody – deklarace metod, parametry metod, modifikátory ref a out, návratové typy metod, volání metod, přetěžování metod a rekurze.
 4. C# – Třídy a objekty – deklarace třídy, datové složky třídy, zapouzdření, instanční metody, konstruktory, this, vytvoření objektu.
 5. C# – Porovnání instančních a statických metod – instanční a statické metody, způsoby jejich použití a volání, statické vlastnosti třídy.
 6. C# – Dědičnost – realizace dědičnosti, konstruktor potomka, base, předefinované metody a vlastnosti, polymorfismus.
 7. C# – Abstraktní třídy a výjimky – abstraktní třída, její deklarace, využití. Pojem výjimka, způsob ošetření výjimek – try… catch, finally
 8. C# – Další vlastnosti tříd – deklarace, implementace a použití rozhraní, přetěžování operátorů.
 9. C# – Soubory, vstupy a výstupy – čtení a zápis binárních dat, čtení a zápis do textového souboru (FileStream, StreamWriter, StreamReader, BinaryReader, BinaryWriter).
 10. C# – Okenní aplikace – základní komponenty (Form, Button, TextBox, Timer a další), jejich využití, události
 11. Java – Datové typy a řídící struktury – hodnotové a referenční datové typy, příkazy if a if-else, switch, cykly (for, while, do-while), příkazy break a continue.
 12. Java – Pole a ArrayList – jejich deklarace, velikost, naplnění, práce s prvky, třídění, porovnání rozdílů mezi polem a ArrayListem.
 13. Java – Statické metody – deklarace metod, parametry metod, návratové typy metod, volání metod, přetěžování metod a rekurze.
 14. Java – Třídy a objekty – deklarace třídy, vlastnosti třídy, zapouzdření, instanční metody, konstruktory, this, vytvoření objektu.
 15. Java – Dědičnost – realizace dědičnosti, super, přetěžování metod, dědičnost a abstraktní třída, polymorfismus.
 16. Java – Abstraktní třída – deklarace abstraktní třídy, abstraktní metody, dědičnost, využití abstraktní třídy.
 17. Java – Rozhraní – deklarace rozhraní, implementace rozhraní, rozhraní a dědičnost, rozhraní Comparable.
 18. Java – Výjimky – druhy výjimek, způsoby ošetření výjimky – throws, try… catch, finally (IOException, NumberFormatException, FileNotFoundException, RuntimeException, ArrayIndexOutOfBoundsException, …), vytvoření vlastní výjimky.
 19. Java – Soubory, vstupy a výstupy – čtení a zápis binárních dat, čtení a zápis do textového souboru (FileReader, FileWriter, BufferedReader, BufferedWriter) a serializace (FileInputStream, FileOutputStream).
 20. Java formuláře – třída JFrame, správci umístění (layout), vložení komponenty na formulář, rozhraní ActionListener, registrace událostí u mluvčích.
 21. C++ – Datové typy, direktivy preprocesoru a řídící struktury – datové typy, direktivy preprocesoru, příkazy if a if-else, switch, cykly (for, while, do-while), příkazy break a continue.
 22. C++ – Ukazatelé – deklarace a inicializace ukazatelů, alokace paměti pomocí operátoru new, aritmetika ukazatelů, pole a ukazatelé
 23. C++ – Pole – deklarace pole, naplnění a procházení polí, práce s poli, pole znaků, třídění polí, pole a ukazatelé.
 24. C++ – Funkce – deklarace funkce, prototyp funkce, argumenty funkcí, pole a funkce, ukazatelé a funkce, přetěžování funkcí, rekurze
 25. C++ – Třídy a objekty – deklarace třídy, vlastnosti třídy, zapouzdření, instanční metody, konstruktory, destruktor, this, vytvoření objektu.
 26. C++ – Práce se třídami – přetěžování operátorů, automatická konverze a přetypování tříd
 27. C++ – Třídy a dynamické přidělování paměti ve třídách – standardní konstruktory, destruktor, kopírovací konstruktory, operátor přiřazení, používání ukazatelů na objekty.
 28. C++ – Dědičnost – odvození třídy, polymorfní veřejná dědičnost, virtuální metody, vícenásobná dědičnost
 29. C++ – Vstupy, výstupy a soubory – toky a vyrovnávací paměti, výstup pomocí objektu cout, vstup pomocí cin, souborové V/V operace.s