Husitské války

Obr.Jan RužičkaJAN ŽIŽKA

Jan Žižka z Trocnova byl jeden z nejslavnějších vojevůdců světových dějin. Nikdy nebyl poražen. Na velké historické scéně se objevil až kolem šedesáti let svého věku. V dětství přišel o oko při šermování s kamarády a o to druhé při obléhání hradu Rabí. V Praze se seznámil s Husovým učením a v letech 1420-1422 byl husitským hejtmanem. Roku 1423 šel do východních Čech a tam vybudoval husitský svaz. Až do své smrti 11.října 1424 se účastnil vojenských tažení. Pochován byl v Hradci Králové.

 

HUSITÉ

V roce 1420 došlo k bitvě na Vítkově. Husité (Jan Žižka) bojovali proti křižákům (císař Zikmund). Počátkem července byl v PrazeObr.Jan Ružička 10 000 boje schopných husitů proti nim stálo 30 000 křižáků, kteří přišli z různých částí říše( Uher i zemí České koruny ). Sídlem husitů bylo město Tábor. Husité používali k obraně k útoku a přepravě vozové hradby. Na nich stáli Husité s kušemi, halapartnami, cepy a s dalšími vylepšenými zemědělskými náčiním. Vozy mohly snadno zastavit těžkou jízdu Křižáků nebo zničit pěchotu. Mezi vozy byli dány houfnice která ničila nepřátelská vojska. Husité měli dobrou taktiku, a uměli využít terén a přizpůsobit se okolí. To křižácké vojsko ne a proto husité vyhrávali. Tato taktika se přenesla do celého středoevropského prostoru.

PROKOP HOLÝ

Když zemřel mistr Jan Hus, ujal se vedení husitů Prokop Holý. Byl to husitský kněz, polik vojvůdce. Od roku 1426 se stal vůdcem táborské strany. Jeho cílem bylo přinutitzápadní křesťany k jednání o husitském programu. Zahynul v bitvě u Lipan 30.5.1434 na straně husitských radikálů.

KATOLÍCI

Katolíci uznávali autoritu koncilu a jim zvoleného papeže Martina V. , který roku 1417 nahradil své tři sesazené a odstoupivši předchůdcové.

KALICH

Snad každý Čech pokládá za symbol Husitství kalich.První kalich se objevil ve znaku Husitů.V časech husitských válek vznikla píseň s názvem: kdož jsů boží bojovníci, kterou používali husité.

Obr.Jan RužičkaBITVA U LIPAN

Křižácká vojska utíkala ihned co slyšela zpěv Husitů a uviděla prach vířící se za vozy. Zikmundovi (Liška lišívá, jak mu Žižka říkával)nezívalo nic jediného než s Husity vyjednávat. Když koncil odmítnul učinit husitům ústupky a setrval na stanovisku, že čtyři artikuly uzná pouze pro Husitské obyvatelstvo Čech a Moravy, v celku jednotná fronta Husitských sil se rozpadla. Pražské a umírnění katolíci se spojili s katolickou šlechtou.

ZLOMENÍ KATOLÍKŮ

Husitští velitelé se dohodli že budou ničit katolíky politickými a vojenskými silami.Proto července 1433 Husitská vojska obléhala největší katolickou pevnost město Plzeň. Úvaha byla jednoduchá. Pád Plzně urychlil kapitulaci katolíků. Logika však selhala Plzeň odolávala. Naopak, série přírodních pohrom (dlouhé zimy, suchá jara, léta s povodněmi a neúrodou, následná drahota a epidemie. S obrátila proti zájmu husitských politiků. Sužované a dlouho válkou vyčerpané obyvatelstvo toužilo po míru.

VÝSLEDKY HUSITSKÉ REVOLUCE

 

Obr.Jan Ružička

Marná byla snaha upřímného husity a Žižkova přítele Jana Roháče z Dubé vytvořit z bývalých měst Táborského a sirotčího svahu akceschopné seskupení, které by zabránilo dohodám s koncilem a Zikmundovu přijetí na český trůn. Radikálové sice vydali
koncem prosince 1434 plamenný manifest, sílu na zvrat poměru však již postrádal. Po závěrečném rokováni byly v Jihlavě5.července 1436 slavnostně vyhlášeny úmluvy mezi husity a basilejským. Koncil jako vrcholná církevní instituce jimi schvaloval přijímáním podobojí způsob a v poněkud oslabené podobě také další pražské artikuly. Platnost kalicha však byla omezená na osoby, které již pod obojí přijímali nebo by o to požádaly. Katolíky však nesměl ke kalichu nikdo nutit. Na základě kompaktát byly byli husité pojati v opětovnou jednotu s obecnou církví zbavili se tak obvinění z kacířství. Zpěv Te Beum, jásot zástupců, hlahol zvonů a vysoko šlehající plameny slavnostních ohňů vítaly v rozjásané Jihlavě vytoužený mír. Málokdo si lámal hlavu tím, že kompaktáta osud neuznal peněz.

HUSITSKÝ KRÁL

Ve čtvrtek 2. března 1458 prožívali husté svůj velký historický den. Na uprázdněním královského trůnu zasedl jejich třicet osmiletý vůdce Jiří Poděbradský, pocházející z šlechtické husitské rodiny. Jeho otec i strýc bojovali kdysi po Žižkově boku.

JIŘÍ Z PODĚBRAD

Jiřího vzestup ke královskému důstojenství uspíšilo dění v Uhrách, kde stavy nedlouho předtím zvolily panovníkem mladého Matyáše Korbona, syna někdejšího gubernátora Jánose Hunyadyho. I Matyáše podobně jako Poděbrad, pocházel pouze z pánského rodu (podle středověkých zvyklostí se králem mohl stát výhradně hradě, kníže, vévoda nebo člen vládnoucí dynastie), na rozdíl od svého českého protějšku se však přihlásil ke katolickému vyznání. Evropské veřejné mínění jej proto po krátkých rozpacích akceptovalo. Jiří však byl husita, což se v povědomí drtivé většiny západního křesťanstva, neberoucí potaz kompaktáta, rovnalo slovu kacíř.

Napoleon Bonaparte

Obr.Jan Ružička(15. srpna 1769 Ajaccio, Korsika – 5. května 1821 Longwood House na ostrově Svatá Helena) byl francouzský generál a císař (1804–1814 a 1815), jeden z největších vojevůdců v historii lidstva. Jeho první manželkou byla Marie-Joseph-Rose de Tascher (císařovna Josefína). Poté, co se s ní rozvedl, stala se jeho druhou ženou Marie Louisa Habsbursko-lotrinská, s níž měl syna Františka.

Napoleon začal svou vojenskou kariéru jako dělostřelecký důstojník. Poté byl povýšen na brigádního generála, byl o něj zájem. Po revoluci ve francii byl jmenován Direktorem, velitel Paříského arénního okruhu. 9. listopadu 1799 se stal konzulem, 2.srpna se stal doživotním konzulem a 2. Prosince se stal Napoleon Císařem.

Italské tažení

O Itálii tvrdě soupeřila Francie s Rakouskem. Napoleon opakovaně kritizoval postup zdejšího velitele Schérera a v březnu 1796 ho nakonec vystřídal. Převzal v Nice kontrolu nad zdecimovanou admádou, která čítala pouhých 37 000 mužů. V této době mu bylo teprve 26 let. 12. dubna porazil Rakušany u Montenotte a 21. dubna dobyl vojenské sklady Piemontu u Mondovy. Poté překročil řeku Pád a částí armády odlákal Rakušany. Sám vyrazil směrem k Milánu, 10. května porazil Rakušany u Lodi a vkročil do staré metropole v Lombardii. Zbytky Rakušanů, jimž velel Beaulieu hnal kolem Gardského jezera a zmocnil se tak celé Lombardské nížiny. Zde ho čekala pevnost Mantova. V tuto chvíli dorazily rakouské posily v čele s Würmserem, spojily se ze zbytky Beaulieovy armády a vyrazily po obou březích jezera. Napoleon se zde dostal do úzkých, neboť mu bylo odříznuto spojení se zbytkem armády a byl donucen obklíčit Mantovu. 5. srpna byl zastaven rakouský postup u Castiglione. Napoleon se tak mohl soustředit na Würmsera a zatlačit jej do pevnosti. V listopadu poslalo Rakousko další dvě armády, ale Napoleon udělal úhybný manévr a v třídenní bitvě 15.-17. listopadu je zatlačil zpět. Poslední ofenzíva byla potlačena 2. ledna u Rivoli. Nakonec obsadil i Mantovu a ocitl se tváří v tvář armádě arcivévody Karla v průsmyku Semmering.

Tažení do BritánieObr.Jan Ružička

Napoleon (jako ostatně většina Francouzů) považoval za svého úhlavního nepřítele Velkou Británii, která s nelibostí sledovala modernizaci a vzrůst konkurenceschopnosti francouzské ekonomiky, a tak se rozhodl, že ji musí porazit. Británie se však o plánované invazi dozvěděla a financovala vytvoření nové protifrancouzské koalice v čele s Rakouskem. To zaútočilo na Napoleona z východu a on musel odjet do války s Rakušany. Dříve než stačil dorazit k rakouským jednotkám, dostal zprávu, že spojené francouzsko-španělské loďstvo bylo rozdrceno v námořní bitvě u Trafalgaru admirálem Nelsonem.

Kontinentální blokáda

Byla vyhlášena 1806 v Berlíně. Byl to zákaz obchodovat s výrobky z Anglie nebo jejích kolonií. Platil pro všechny jím podrobené země (Německo, Rakousko, Rusko, Itálie, Prusko) a chtěl jí dosáhnout hospodářského kolapsu Británie. To se mu však nepodařilo, mimo jiné i proto, že Anglie v odvetu zakázala dovoz francouzského zboží. Kontinentální blokáda měla nepředvídaný pozitivní dopad na rakouské manufaktury, neboť se vlastně jednalo o superochranářské hospodářské opatření. Takto chráněné manufaktury se mohly rozvíjet bez anglické konkurence. Kontinentální blokáda byla ale často porušována, oficiálně se k ní nepřipojilo Portugalsko – což dalo Napoleonovi roku 1808 důvod k invazi. V Evropě začalo ve velkém kvést podloudnictví a šmelina, a to za tichého souhlasu většiny monarchů, jejichž (i přes nesporně pozitivní dopad blokády na rozvoj kontinentálního průmyslu) země absence anglického zboží zprvu negativně poznamenala.

Tažení proti Rakousku

Obr.Jan RužičkaKdyž zjistil, že Británii na moři neporazí, nenechal se odradit a pokračoval v plánu bleskového postupu do nitra Rakouska, které mělo částečně za vinu jeho prohru s Brity. Se svou armádou obsadil opuštěnou Vídeň a spěchal za ustupující rusko-rakouskou armádou na Moravu. (Jelikož mělo Rakousko spojeneckou smlouvu s Ruskem, musel přispěchat car Alexandr I. na pomoc Habsburkům.) Na podzim roku 1805 došlo k střetu 90 000 vojáků z řad armády Rusů a Rakušanů a z řad Francouzské armády čítající asi „jen“ 75 000 mužů v bitvě u Slavkova, kde Napoleon především díky skvělé taktice a disciplíně své armády rozdrtil protivníky.

Druhá světová válka

Druhá světová válka Začala 1939 a skončila 1945.

Obr.Jan Ružička

Hitler

V roce 1933 se k moci dostala nacistická strana s Adolfem Hitlerem v čele. Hitler byl za první světově války dělostřelec. Hodně se mu líbili kanóny, a proto je nechával vylepšovat. Nacistická strana byla fašistická. Byla proti komunismu a propagovala národní vládu. Nacisté se nelítostně vypořádali s každým, kdo se jim postavil na odpor. Zavírali a vraždili Židy, Cikány a další skupiny obyvatel, jimž kladli za vinu vznik veškerých Německých těžkostí od porážky v první světové válce až po nezaměstnanost a inflací

 

 

Zahájení války (1939)

Jako záminkou Němcům k zaútočení na Polsko sloužilo, že jim polští vojáci přepadli Německý vysílač v Gliwícícha. Ve skutečnosti to však byli němečtí vojáci převlečeni do polských uniforem. Přepadení uskutečnili 31. května 1939. Den poté Německo bez varování napadlo Polsko. Začala druhá světová válka. Polsko se dobře bránilo, ale nemělo šanci proti trojnásobné přesile. Německo úspěšně naplňovalo představu bleskové války. O dva dny Francie a Británie vyhlašuje válku Německu.

Situace v Česku

Obr.Jan RužičkaPrezident Hácha se tragickému vývoji marně snažil zabránit, ale pod psychickým nátlakem podepisuje výnos o zřízení protektorátu Cechy a Morava.(Bohmen and Mahren) Protektorátním prezidentem zůstal nadále Hácha, protektorát měl i svou vládu. Skutečný dohled nad celým území měl však vykonávat říšský protektor, jímž byl 18.března jmenován Konstantin von Neurath, zatím co úřad státního sekretáře zastával fanatický Němec Karl Hermann, původně karlovarský knihkupec.

Invaze do Evropy(1940)

V září uzavřelo Japonsko pakt s Německém a Itálií. Hitler byl přesvědčen, ze pro židy,cikány, homosexuály a mentálně postižené lidi není v německé Ríši místo. Nacisté budovali koncentrační tábory, kde zemřelo během války 26 miliónů lidí. V červnu mělo Německo ve své moci Polsko, Belgii, Lucembursko, Norsko, Dánsko, Nitrozemí a také velkou část Francie(květen). V červnu němci vstupují do Paříže. Francie podepisuje dohodu c příměří s Německem. Díky letadlům a tankům se německé vojsko přesunovalo mimořádně rychle, a tím naplňovali plán bleskové války.

Odboj v České republice

Na výbuch válečného konfliktu spoléhali českoslovenští politikové v emigraci, včetně exmistra Beneše, i náš domácí odboj. Ten organizoval jednak bývalí důstojníci v ilegálních organizací obrana národa. Dále zástupci někdejších politických stran a hnutí (politické ústředí)i sokolové a intelektuálové (Petiční výbor Věrní zůstaneme).Odbojové skupiny, zvláště Obrana národa, dokázaly navázat kontakty s londýnskou emigrací a zároveň zapojily do spolupráce i některé cleny protektorátní vlády, včetně jejího předsedy generála Aloise Eliáše.

Bitva o Británii

Obr.Jan RužičkaHitler plánoval napadení velké Británie za pomocí Luftwaffe (německé letectvo). Série vzdušných útoků od Luftwaffe, bylo při nich zabito téměř 40 000 lidí převážně civilistů. Luftwaffe útočila na letiště, továrny, přístavy a města. Pres těžké ztráty Britské Royal Air Force (královské letectvo) překvapivě zvítězilo. Od září 1940 do května 1941 němci provádějí pravidelné noční nálety.

 

 

Útok na SSSR(1941)

V červnu němci mohutné zaútočili na SSSR. Invaze byla zpočátku velmi úspěšná, ale na konec se stala Hitlerovou největší chybou. Vázala se na východní frontu velké množství jednotek které vyčerpávali německé zdroje. Na konci září už byli němci před Moskvou, ale tuhá zima a tvrdý odpor sovětu je přinutila ustoupit. Británie odpovídala nočním náletům tak ze bombardovala německá města s mnohem ničivějšími následky např. Drážďany a Kolín byli téměř srovnány se zemí. Japonci napadli USA v Pearl Harboru (na Havaji) a zavlekli tak Američany do války Spojené státy, Kanada a Británie vyhlašuje válku Japonsku.

brat ve válce (1942)

Spojenci začali narušovat úspěchy mocností. Vítězství USA v námořní bitvě u Midweye a v Korálovém moři ukončilo vládu Japonska nad Tichomořím. V listopadu 1942 Spojenecká vojska pod vedením generála Montgomeryho se vylod’ují v Severní Africe. Začíná boj s němci a Italy. Americká vojska porážejí německá, pod vedením Rommelem, u EI Almeínu a v Egyptě. V Únoru němci zahájili útok na Stalingrad, který trval rok. Německý vědec Werner von Braun konstruuje V-2, první raketu s dlouhým doletem.

Atentát na Heinricha

Obr.Jan RužičkaTěžký úder pro český odboj znamenal zásah proti Ústřednímu vedení odboje domácího, Sdružujícímu hlavnímu vedení ilegální organizace, a zvláště nástup zastupujícího říšského protektora Reinharda Hendricha v září 1941. Hendrich rozkázal zatknout předsedu vlády Aloise Eliáše, zastrašit Háchu a vyhlásit stanné právo, spojené s popravami. Vedení Československé emigrace v Londýně se proto rozhodlo Hendricha fyzicky zlikvidovat. Akci provedli v Praze 27. května 1942 parašutisté Jan Kubiš a Josef Gabčík. Hendrichově smrti (4. června) rozpoutali nacisté novou vlnu teroru, v níž zahynuli vykonavatelé atentátu a více než 3000 lidí která smetla vesnici Lidice a Ležáky. Protektorátní vláda, v níž získal významné postavení ministr školství a národní osvěty Emanuel Moravec, prototyp odporného kolaboranta, pak ztratila vliv na dění v zemi, jíž plně kontrolovali okupanti. Protektorát nebyl žádnou slastí, ale čeští občané jej chtěli přečkat.

 

 

Pokračování obratu ve válce(1943)

Květen 1943. Rommel se vzdává se svými jednotkami v Africe spojencům. Porážka němců u Stalingradu. Červen 1943 vylodění spojenců na Sicílii. září 1943 vylodění v Itálii, která se hned vzdává. Spojenci dosáhli velká Vítězství v Africe a u Stalingradu v Rusku. němci kapitulují v Tunisku: konec německé okupace v Africe. Británie koaliční vláda včele s Winstonem Churchillem. Prevrat v Argentinę: Juan Perón se zmocňuje vlády jako vojenský diktátor.

Spolupráce se SSSR

12. prosince podepsání Československo-sovětské smlouvy o přátelství, pomoci a poválečné spolupráci. Beneše tehdy přijal sám Stalin. téměř v stejném casu se vedení odbojových skupin a ilegálních stran na Slovensku dohodla na vytvoření slovenské národní rady, která připravovala ozbrojený boj proti klerofašistickému režimu.

Den D (1944)

Obr.Jan RužičkaSpojenci se vyloďují v Normandii severozápadně od Francie, den D, kde němci invazi necekali. Z opačného směrů postupovali sovětské jednotky. V červnu se spojenecká vojska vyloďují v normandském pobřeží okupované Francie. Den, kdy invaze měla proběhnout, měla krycí název den D, podle anglického slova deliverance (osvobození). O několik týdnů později se vylodění podařilo i v jižní Francii . Po těžkých bojích a za podpory bojovníků z hnutí odporu Začala spojenecká vojska zatlačovat Němce k ústupu a brát je do zajetí.

 

Odboj

Lidé mnoha evropských zemích nenáviděli nacisty. Vytvářeli tajná hnutí odporu a snažili se škodit nepříteli. Používali tajných rádiových stanic při práci v týlu nepřítele. Odbojáři se vystavovali nebezpečnému mučení a smrti, když byli odhalení

Lisabonská smlouva

Obr.Jan RužičkaLisabonská smlouva, nebo taky reformní smlouva je smlouva podepsaná 13. prosince 2007 v Lisabonu. Smlouva byla odmítnuta referendy v Nizozemsku a Francii v roce 2005. Lisabonská smlouva má zajistit efektivní fungování EU do budoucna, a hlavně změnit stávající smlouvy, které dosud platí. Zásady lisabonské smlouvy byly vypracovány, když Německo předsedalo EU v první polovině roku 2007. Lisabonská smlouva byla definitivně dohodnuta až v Bruselu 21. – 22. června 2007. Kritici tvrdí, že schválení smlouvy by vedlo k výraznému omezení suverenity jednotlivých států EU. Dalším terčem kritiky je fakt, že členské státy již nebudou mít komisaře v každé komisi, čímž ztratí velkou část vlivu na rozhodování EU. Lisabonská smlouva je předmětem časté kritiky, zvláště tím že pokračuje v nastoleném trendu dalšího prohlubování integrace.

Stav ratifikace

Irsko, Polsko a Česká republika jsou poslední země, které ještě nepodepsali Lisabonskou smlouvu. Komplikované referendum bylo v Irsku, kde Irové v prvním referendu, které se konalo 12. června 2008, lisabonskou smlouvu odmítli. Irsko dostalo od EU záruky a následně vypsalo druhé referendum a to 2. října 2009, více než 2/3 Irů lisabonskou smlouvu schválili. Polský prezident Lech Kaczyński hned po ratifikaci v Irsku smlouvu podepsal 10. října 2009.

Ratifikace v ČR

Obr.Jan Ružička18. února lisabonskou smlouvu schválila poslanecká sněmovna. 6. Května smlouvu schválil senát. Prezident Václav Klaus dosud smlouvu neratifikoval. Všechny politické strany s výjimkou KSČM lisabonskou smlouvu podporovali. KSČM vyžadovala, aby se o lisabonské smlouvě hlasovalo v referendu. 3. listopadu 2009 v 15 hodin prezident Václav Klaus Lisabonskou smlouvu svým podpisem ratifikoval. Zároveň vyjádřil ostrý nesouhlas s formou, kvalitou i obsahem rozhodnutí ústavního soudu a prohlásil, že vstoupením smlouvy v platnost „navzdory politickému názoru Ústavního soudu, Česká republika přestane být suverénním státem.

Tomáš Baťa

Obr.Jan RužičkaTomáš Baťa pocházel z rodiny, která se po staletí zabývala ševcovstvím. Tomáš, třetí dítě svého otce Antonína Bati, se narodil 3. dubna 1876 ve Zlíně. V létě 1895 byl veškerý jejich majetek zastaven na splátky a směnky, které už nebylo možné platit. Začaly jim hrozit žaloby ze stran věřitelů.

Přišla krize a Baťovi zjistili, že jsou na dně. Když Antonín odešel na vojnu, tak se Tomáš ujal vedení podniku. Do léta 1896 se Tomáš dluhů zbavil. Brzy nato však měla firmu postihnout další pohroma. Firma Koditsch a spol., u níž měli všichni ševci, včetně Baťových, uloženy směnky, zkrachovala. Ale Tomáš vymyslel že může vyrábět boty z plátna, které bylo levnější a lépe se shánělo. V roce 1897 byly všechny dluhy zaplaceny.

V roce 1904 přenechal Tomáš Baťa na čas vedení podniku účetnímu Štěpánkovi a rozhodl se odjet do Ameriky, získat nové zkušenosti se způsoby řízení organizace práce, výplaty zaměstnanců, uskladnění polotovarů pro výrobu obuvi. Z USA přijel po více než roce a do Zlína s sebou přivezl nové plány výstavby továrních budov i nadšení pro americký směr managementu. Objednal též nové výkonnější stroje přímo z USA. Po svém návratu začal také Baťa stupňovat požadavky na dělníky: za špatně provedenou práci jim udílel pokuty ve formě srážek ze mzdy. Nepřistoupil na požadavky sociálně-demokraticky orientované odborové organizace, následkem čehož se uskutečnila stávka zaměstnanců. Baťa nastalou situaci vyřešil výpověďmi pro všechny stávkující a na jejich místo přijal nové, nekvalifikované pracovníky.

Během první světové války počet pracovníků i denní pracovní výkon rychle rostly. Do Zlína proudily davy mužů obávajících se Obr.Jan Ružičkaodvodů na frontu. Stovkám mužů se pomocí práce v továrně podařilo vyhnout se povolávacím rozkazům, protože firma vyráběla pro rakousko – uherskou armádu. Roku 1917 činila denní výroba dokonce 10000 párů obuvi.

Firma Baťa začala otevírat vlastní prodejny po celém státě, ve Zlíně, v Praze, v Liberci, ve Vídni, v Plzni a dalších. 12. července 1932 Tomáš Baťa zahynul spolu se svým pilotem Jindřichem Boučkem při letecké nehodě, když ve svém osobním letadle letěl do Švýcarska, aby se zúčastnil otevření nové pobočky (v té době měla firma Baťa pobočky již ve více než 60 státech).

Průmyslová revoluce

revoluce1Ve století páry (18. a 19. stol.) bylo potřeba hodně uhlí kterým se poháněli parní stroje.

V českých zemích bylo hodně uhlí, a tak zde byli příhodné podmínky pro rozvoj průmyslu. České země měli kolem roku 1880 zhruba dvě třetiny rakouského průmyslu, a její význam přitom stále rostl. České země byli silné zejména v textilním, strojírenském, potravinářském a chemickém průmyslu. Rozložení průmyslové a zemědělské výroby nebylo na našem území stejnoměrné.

Cesta do Ameriky

“Každý imigrant činí Ameriku víc americkou. Nemůžete se stát Angličanem tím, když se přistěhujete do Anglie, anebo Francouzem tím, že se přistěhujete do Francie. Každý se ale může stát Američanem.” (Ronald Reagan)

Obr.Jan RužičkaLidé se stěhovali kvůli tomu, že převaha nabídky pracovních sil nad poptávkou ovšem způsobila, že ruční práce byla dost laciná, a proto pro podnikatele i výhodná. Nebyli nuceni do výroby zavádět nové stroje, a tak se technická zvyšovala pomaleji, než odpovídalo jejím možnostem. Mnoho obyvatel však stejně nenašlo obživu a museli odejít za prací do ciziny. Ve Vídni žilo 100 000 Čechů. Hodně krajanů cestovalo do Německa a další se vydali na Ukrajinu. Ti nejodvážnější se vydali za oceán (za velkou louži, jak se říkalo) do Ameriky. Spousta se usadila v Chicagu, Nebrasce, Clevendu a v New Yorku. New York byl vždy jedním z Největších sídel české komunity na východním pobřeží.

Avšak trvale se zde usazovala jen menší část přistěhovalců, většina z nich nacházela nový domov dál na západě a New York fungoval více jako přestupní stanice. Trvalé osídlení se soustředilo do oblasti New York City, zejména do východního Manhattanu a Astorie v Queensu. V roce 1910 žilo v New Yorku kolem 40.000 Čechů.

Terezín

 

Obr.Jan Ružička

10. do 12. května jsem se školou byl na studijním pobytu v Terezíně.

Terezín je Ghetto, nikoli koncentrační tábor. Do ghetta se převážely a shromaždovali převážně židi. V ghettu byli lepší podmínky pro život, Židé zde byli také utlačování, ale méně než v koncentračním táboře. Např. v Terezínem prošlo za druhou světovou válku 150 tisíc lidí, a přirozenou smrtí (nemoc, hlad) zde zemřelo 35 tisíc lidí.

 

Terezín se rozděluje na dvě části, velkou pevnost (Ghetto) a malou pevnost ( vězení, koncentrační tábor). Do malé pevnosti se zavírali nejen židi ale také křesťané, političtí vězni atd. Ale židi zde měli nejhorší podmínky.

Obr.Jan Ružička

V tomto malém prostoru bylo uvězněno až 60 židů. Okno které je vidět částečně na fotce bylo zabedněné a jediný přístup vzduchu byl z malého otvoru ve stěně. Aby se mohli nadechnout muselo se chodit dokola. Spalo se vestoje, do týdne byli všichni mrtví.

 

 

Obr.Jan Ružička

Obytné domy SS v malé pevnosti. Vzatu je tunel, tím chodili vězni na popravu.

 

 

Vstup do malé pevnosti, nad bránou napsáno : práce osvobozuje.

Obr.Jan Ružička

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           Zkrašlovací akce

 

Obr.Jan Ružička

23. června 1944 přišla do Terezína výprava dánského červeného kříže. Důvod byl teď, aby se zkontrolovalo město jestli se tam neděje něco špatného. Němci věděli o kontrole půl roku dopředu. A tak začala posílat do Osvětimi na smrt staré a nemocné lidi. Při příjezdu kontroly vypadalo město Terezín jako obyčejné město. Ploty byli ztíženy, začali se vyrábět peníze, za které se nedalo nic koupit. V malé pevnosti se vyrobila umývárna, ovšem nikdy nebyla použita. V umývárně nebyl zaveden vodovod, mělo to být jen na ,,oko´´, kontrola se stejně do umývárny a do malé pevnosti ani nepodívala.

Dánský červený kříž byl v Terezíně 3 hodiny, z toho hodinu byl bohatý oběd v budově SS. Červený kříž vydal zprávu o tom, že Terezín je ukázkové město pro židy.

Hroby lidí co zemřeli v malé pevnosti.

malapevnost

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Terezín před válkou

opevneni

 

V roce 1780 nechal Terezín postavit Josef II. na počest své matky císařovny Marie Terezie. Důvod byl, ochrana před Prusi a dalšími státy bojující proti říši. Terezín nebyl nikdy dobit. Kolem pevnosti je 10km vodních příkopů, které když je potřeba se za 2-3 hodiny napustí na hloubku 1,5-2 metrů. V některých místech se dá vytvořit i 10 metrů hloubka. V opevnění je mnoho kilometrů chodeb, které slouží jako střílny, přechody a nebo jako podminovaní chodby. Podminovací chodby fungovali tak, že se do chodby dal sud plný střelného prachu. A když nad chodbu vstoupil nepřítel sud byl odpálen, po výbuchu vzniknul 6-8 metrů široký a 3 metry hluboký kráter.

Opevnění malé pevnosti.

Obr.Jan Ružička

 

                     Terezín po válce

Za komunismu se do velké pevnosti vůbec nesmělo. Zájezdy se jezdilo jen do malé pevnosti. Aktuálně má Terezín 2500 obyvatel. V Terezíně se pořád opravují budovy a připravují další expozice muzea.

 

                                                                                                          Já a Terezín

Terezín na mě působilo jako hodně smutné město. Ale když se zavřeli dvířka našeho malinkého pokoje v kterém jsme byli ubytovaní strávili jsme tam i nějakou legraci. Program který pro nás připravili byl velmi dobře udělaný. První den jen tak něco málo co se tu stalo a druhý den malá pevnost a třetí den pamětník. Každý večer jsme koukali na historické filmy tíkající se Terezína.

Obr.Jan RužičkaJednou tahle večer jsem dostal strašnou chuť na kakao (zjištění: Granko je lehčí a rychlejší, ale kakao chutnější), tak jsem to rozjel, dva litry kakaa. Všimněte si jak si ze mě všichni dělají legraci. Slyšel jsem za zády i něco jako, máš to připálené. Ale ve finále když jsem si s kamarádem pil kakao zbytek spolužáků tiše záviděl :)

 

Kuchařem vždy a všude.Obr.Jan Ružička

 

 

Míchání mě jde, míchám rád :)

 

 

Karlštejn

Obr.Jan RužičkaKdyž u nás na návštěvě byla teta se sestřenicí, rozhodli jsme se navštívit všichni společně velkolepý hrad Karlštejn. My jsme šli druhou trasou která obchází věže. Jelikož jsme se dlouho oblékali, měli jsme problém stihnout rezervaci potvrdit, a tak jsem musel vyběhnout celý kopec (316 m.n.m) a běžet na pokladnu. Ale vše dobře dopadlo a mohli jsme se vydat s průvodcem na prohlídku hradu. =)

Něco z historie

Jelikož jsem dával při výkladu průvodce pozor (někteří lidé si mysleli, že jsem pozor nedával), můžu i něco říct o historii Karlštejna. Karlštejn byl vystavěn roku 1348, nechal ho postavit Karel IV. Původně byl postaven, aby bránil Karlovu sbírku svatých ostatků a říšské korunovační klenoty, později zde byli chráněny i české korunovační klenoty. V době počešťování, Obr.Jan Ružičkazměně německých nápisů na české se Karlštejnu říkalo, Karlův Týn.

Nejvíce mě a tatínka upoutala Studniční věž, je 80 metrů hluboká. Studniční věž je vyhloubena ve skále, ve věži při hloubení nebyl nalezen pramen. A tak voda do věže byla přivedena z nedalekého Budňanského potoku. Takže věž, neslouží jako studna, ale spíš jako taková nádrž. Toto bylo velice nebezpečné, protože když se útočilo na hra, útočníci mohli otrávit pramen potoka a zabít obránce hradu bez boje. A tak lidé co hloubili tuto studnu byli zavražděni. A o tomto tajemství věděl pak jen purkrabí hradu a Karel IV. Voda se ze studně dostávala pomocí velkého kola v kterém běhali lidé a vytahovali vědro do kterého se vešlo až 70 litrů vody. Proces trval asi 10 minut. V roce 1911 byl do hradu zaveden vodovod, a tak už voda ze studně nebyla potřeba.

 

Kaple sv. Kříže

Další pěkné místo v Karlštejně je Kaple sv. Kříže. Právě na tomto místě byli uloženy římské korunovační klenoty, a později také české korunovační klenoty. Celá místnost je vyzdobena zlatými plíšky (což se nejvíce líbilo mamince, které už delší dobu říkáme straka, ale máme jí rádi i tak=) ), drahými kameny, sluncem a měsícem z benátského skla. Na zdi kolem obvodu místnosti se nacházejí obrazy světců. Karel IV. sbíral relikvie a ty se ukládali do truhel pod obrazy, a nebo do ránu obrazu. Všechny obrazy nakreslil Mistr Theodorik a jeho dílna. Do kaple nesměli ženy, a celá kaple byla hlídána strážemi a mohlo se do ní jen na povolení Císaře. Dveře byli zabezpečeny čtyřmi dveřmi se železnými pláty a s 9 zámky.